Altres activitats del Grup d'Estudi

Contenido en el idioma por defecto

uib cedocgrupestudi

     SEMINARI EN HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2012-13

  RECERQUES RECENTS D’HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

 

Ho organitza

Grup d’estudi de la Cultura, la Societat i la Política al món contemporani (UIB)
Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Centre d’estudis i documentació contemporània - CEDOC

Coordinació:

Elisabeth Ripoll Gil (doctoranda en Història UIB). Email: elisabeth.ripoll@uib.es

Sebastià Serra Busquets (Catedràtic d'Història Contemporània de la UIB - Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts).Telèfon: 971173279.Email: s.serrabusquets@uib.es

Dates:

Entre gener i juny de 2013. 25 de gener, 22 de febrer, 8 de març, 22 de març, 26 d' abril, 10 de maig, 24 de maig i 28 de juny
 
Horari: De les 17 a les 21 h.

Durada: 32 hores. 

Lloc:  Sala de juntes de l'Edifici Ramon Llull (Facultat de Filosofia i Lletres – UIB).

Introducció i objectius:

El conjunt de sessions en història contemporània programats seran impartits pels investigadors especialitzats en cada una de les temàtiques proposades. Es tracta de professors d’història contemporània de la universitat o bé doctors en història, mentre que d'altres es troben immersos en el procés de recerca o redacció de les seves tesis doctorals.

L'objectiu del seminari és donar a conèixer part de les recerques que es duen a terme en l'àmbit de la història contemporània en el marc de la UIB, així com realitzar debats, proposar noves línies de recerca, compartir experiències i posar en comú mètodes d'investigació. A més, s'analitzarà la bibliografia produïda així com les possibilitats de les fonts històriques.

Metodologia de les sessions:

A cada una de les sessions s'abordaran temes específics. Els investigadors exposaran el tema, realitzaran una valoració de la bibliografia i les fonts i exposaran els seus treballs de recerca, mètodes d’investigació i resultats. Posteriorment es durà a terme un debat obert en què la resta d’assistents podran realitzar les seves valoracions i es podran dur a terme noves propostes.

El seminari és obert a les persones interessades i es requereix inscripció prèvia als correus s.serrabusquets@uib.es i elisabeth.ripoll@uib.es. Cal indicar el nom i llinatges, DNI, telèfon, correu electrònic de contacte i tipus de reconeixement sol·licitat (assitència, crèdits de lliure configuració, crèdits en formació del professorat).

Es farà un certificat d’assistència i d’aprofitament.

Programa

Divendres 25 de gener: Biografies “singulars” i la seva projecció pública

Joan March i Ordines.
Ponent: Pere Ferrer Guasp.
Emili Darder i la modernització de Palma.
Ponent: Catalina Moner Mora.
El caciquisme i el seu temps a Santanyí (1868-1936).
Ponent: Cristòfol Miquel Sbert Barceló.

Divendres 22 de febrer: Grans impactes a la contemporaneïtat

La Revolución cubana a través de Arsenio García Dávila (del 1 de abril de 1936 hasta la actualidad).
Ponent: Nicolás Moragues González.
Los faros de las Islas Baleares durante los conflictos bélicos contemporáneos (1847-1945).
Ponent: Javier Pérez de Arévalo López.
Africa (Revista de Tropas Coloniales), gener 1924 - juny 1936: crònica d’una ideologia.
Ponent: Maria Àngels Recio.

Divendres 8 de març: Republicanisme i Guerra Civil

Línies de recerca del Grup d’estudi de la cultura, la societat i la política al món contemporani. Balanç i projectes de recerca actuals.
Ponents: Maria Jesús Castro Valdomar, Antoni Marimon Riutort i Sebastià Serra Busquets.
L’experiència de la coordinació del Diccionari de partits polítics de les Illes Balears (1900-2008).
Ponent: Llorenç Carrió Crespí.
El republicanisme i les seves publicacions entre el segle XIX i el segle XX.
Ponents: Ana Gargallo Astrom, Antoni Marimon Riutort, , Gabriel Mayol Arbona.
De la dictadura de Primo de Rivera a la Segona República i la Guerra Civil.
Ponents: Arnau Company Matas, Bartomeu Garí Salleras, César Mateu Álvaro.

Divendres 22 de març: Oci, turisme i patrimoni a la societat contemporània

Nous estils musicals i canvis socials a Mallorca (1960 - 1975).
Ponent: Bartomeu Canyelles Canyelles.
Les revistes cinematogràfiques publicades a Espanya des de l’any 1970. El cas de Dirigido por...
Ponent: Xavier Jiménez González.
Una aproximació al turisme cultural. Les visites a museus i monuments.
Ponents: Lourdes Melis Gomila, Sebastià Serra Busquets i Antoni Vives Reus.

Divendres 26 d’abril: El món de les migracions

L’emigració balear a Ultramar: panorama bibliogràfic.
Ponent: Joan Buades Crespí.
La prensa escrita en baleares ante el fenómeno de la inmigración.
Ponent: Arturo Cadenas Iturriozbeitia.
París-Baleares, la publicació dels balears emigrants a França a la segona meitat del segle XX.
Ponent: Ana Laura Garcia Montserrat.
Societat, cultura i política a l'època dels moviments migratoris cap Amèrica i Europa. El cas de la Vall de Sóller (1830-1936).
Ponent: Antoni Quetgles Cifre.
Els moviments sociopolítics de l’emigració a Europa els anys seixanta i setanta.
Ponent: Elisabeth Ripoll Gil.

Divendres 10 de maig: Nous estudis del segle XIX

La biblioteca de la Universidad Literaria de Mallorca (1767 - 1829).
Ponent: Ángeles Longás Lacasa.
Maria Agnès Ribera Garau (Palma 1790 - 1861). La rebel·lió contra la família i el claustre. La situació de la dona a la primera meitat del segle XIX.
Ponent: Isabel Peñarrubia Marquès.
Els estudis sobre liberalisme. El Trienni Liberal a Mallorca (1820 - 1823).
Ponent: Valentí Valenciano López.

Divendres 24 de maig: El moviment associatiu

El moviment catòlic a Mallorca (1875-1912).
Ponent: Pere Fullana Puigserver.
La visió social de l'Església mallorquina els anys cinquanta i seixanta. De l'obediència a la dissidència.
Ponent: Joan Matas Pastor.
El Moviment associatiu a Menorca (1868-1960).
Ponent: Jordi Pons Bosch.
L'associacionisme professional: compromís polític, social i cultural. El cas dels arquitectes a Catalunya.
Ponent: Tomàs Suau Mayol.
El moviment associatiu a Mallorca (1868 – 1936).
Ponent: Manel Santana Morro.
Foment del Turisme de Mallorca.
Ponent: Antoni Vives Reus

Divendres 28 de juny: Història i realitat present del periodisme. Protecció i projecció del patrimoni periodístic

Estat de la qüestió de les recerques realitzades. La bibliografia existent.
Ponent: Arnau Company Matas.
Opinió pública i discapacitat. Anàlisi històrica de la premsa de Mallorca (1983-2007).
Ponent: Catalina Amer Ballester.
Nuevas tendencias en la comunicación corporativa.
Ponent: Ángeles Duran Mañes.
La premsa forana de Mallorca: un model insular de periodisme local.
Ponent: Rafel Puigserver Pou.
El model de televisió pública a les Illes Balears. Cap a una transició?
Ponent: Margalida Blanquer Genovart.
Sa Tevavisió. Un projecte de televisió lliure, participativa i autogestionada.
Ponent: Neus Fernández Quetgles.
La revista d’Història de la comunicació: Temps de comunicar.
Ponent: Joan Matas Pastor.
El projecte: Protecció i Projecció del Patrimoni Periodístic.
Ponent: Sebastià Serra Busquets. 

Avaluació

Assistència: 80%
Tutoria presencial: 20%

S’han sol·licitat crèdits en formació del professorat i de lliure configuració